Telefon: 0724.283.924 | | E-mail: stefanescustela@gmail.com | "Servicii funerare prestate cu seriozitate."

Politica De ConfidentialitateDefinirea termenilor

Consim??mânt – reprezint? exprimarea f?r? echivoc a voin?ei persoanei vizate, în mod voluntar, sub forma unei declara?ii în scris sau a select?rii unei rubrici speciale în cazul formularelor online, prin care aceasta indic? faptul c? este de acord cu prelucrarea propriilor date cu caracter personal.

Date personale sau date cu caracter personal – orice informa?ie referitoare la o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?. O persoan? fizic? este considerat? a fi identificabil? atunci când poate fi identificat?, direct sau indirect, prin asocierea cu cel pu?in unul dintre urm?toarele informa?ii: nume, email, telefon, cod numeric personal, serie de buletin, data na?terii, date despre loca?ie, un identificator online sau unul sau mai multe caracteristici speciale etc.

Operator date – este entitatea responsabil? cu prelucrarea datelor – persoan? fizic? sau juridic?, autoritatea public?, institu?ia sau organismul care, singur sau împreun? cu al?ii, decide cu privire la scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoan? vizat? – este orice persoan? fizic? identificat? sau identificabil? ale c?rei date cu caracter personal sunt prelucrate de c?tre operator.

Prelucrare date – se refer? la orice proces sau serie de opera?iuni efectuate cu sau f?r? ajutorul procedeelor automatizate, legate de datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuirea sau alt? form? de punere la dispozi?ie, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea.
Ter? – este o persoan? fizic? sau juridic?, autoritate public?, institu?ie sau o alt? entitate, alta decât persoana vizat?, operatorul, persoana împuternicit? de operator sau a persoanelor care se afl? în responsabilitatea nemijlocit? a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, în vederea prelucr?rii datelor cu caracter personal.

Ce informa?ii colect?m ?i de ce le colect?m

Prin intermediul acestui website, colect?m mai multe tipuri de informa?ii ?i date, prin trei modalit??i distincte: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care g?zduiesc site-ul nostru ?i prin intermediul cookie-urilor.

Informa?iile furnizate direct de utilizator:

Solicit?m ?i colect?m date personale precum nume ?i prenume, adres? de email ?i/sau num?r de telefon furnizate atunci când completezi formularul de contact direct pe site-ul nostru sau când î?i faci un cont de client. Aceste date le folosim pentru a-?i putea r?spunde pe email sau telefonic la mesajul primit de la tine ?i a-?i furniza informa?ii suplimentare privind achizi?iile tale pe website.

Solicit?m ?i colect?m date personale precum nume ?i prenume, adres?, num?r de telefon, adresa de email ?i date de facturare pentru a ne putea îndeplini obliga?iile contractuale.

Când la?i comentarii pe site, colect?m datele solicitate ?i ar?tate în formularul respectiv, dar ?i adresa IP ?i ?irul agen?ilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. În aceast? situa?ie, nu e obligatoriu s? folose?ti numele real sau complet, iar adresa de email furnizat? nu va fi publicat? pe site. Un ?ir f?cut anonim (numit ?i un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dac? îl folose?ti. Politica de confiden?ialitate a serviciului Gravatar este disponibil? aici. Dup? aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibil? pentru public lâng? comentariul t?u.

Te asigur?m c? vom stoca datele tale personale în siguran?? pe serverul nostru sau pe platformele de email folosite.

Informa?ii din raportul de trafic al serverului:

Atunci când accesezi un site web, aceasta presupune furnizarea automat? a unor informa?ii ca: adresa IP, ora vizitei, locul de unde ai intrat, dispozitivul folosit, tipul ?i versiunea browser-ului folosit, sistemul de operare sau platforma folosit?. Înregistr?m ?i stoc?m aceste informa?ii pentru o perioad? determinat? de timp. În acest sens, utiliz?m servicii externe – Google Analytics, Google Search Console – doar în scopul analizei ?i comunic?rii ?abloanelor tipizate anonime ale utilizatorilor. Nu folosim datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.

Informa?ii provenite prin intermediul cookie-urilor:

Cookie-urile sunt fi?iere de tip „.txt”, oferite browserului folosit de utilizator de un server web ?i stocate apoi pe dispozitivului folosit pentru accesarea site-ului. Folosirea cookie-urilor este un standard actual folosit de majoritatea site-urilor pe care le vizita?i.

Majoritatea browserelor sunt setate s? accepte cookie-uri. Cookie-urile ne permit, de exemplu, s? salv?m datele completate într-un formular astfel încât s? nu fii nevoit/? s? le introduci din nou data viitoare când de vizitezi ?i dore?ti s? ne contactezi prin intermediul unui formular. Dac? însa nu dore?ti acest lucru, exist? posibilitatea de a reseta browserul, de a fi notificat sau chiar de a refuza utilizarea cookie-urilor.
Website-ul nostru folose?te cookie-uri pentru a putea face diferen?a între diver?i utilizatori ce ne-au vizitat pagina în vederea posibilit??ii de a oferi servicii personalizate acestora.

Cookie-uri

Dac? la?i un comentariu pe site-ul nostru, po?i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email ?i a site-ului t?u web. Acestea sunt pentru confortul t?u, astfel nu mai trebuie s? le completezi din nou când la?i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Când te autentifici, vom seta ?i câteva cookie-uri pentru a-?i salva informa?iile de autentificare ?i op?iunile de afi?are pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt p?strate dou? zile, iar cele pentru op?iuni de afi?are pe ecran sunt p?strate un an. Dac? selectezi „?ine-m? minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi p?strate dou? s?pt?mâni. Dac? te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Con?inut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include con?inut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.) sau pot face trimitere spre alte website-uri. Con?inutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca ?i cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot s? colecteze date despre tine, s? foloseasc? cookie-uri, s? înglobeze urm?rirea suplimentar? de la p?r?i ter?e ?i s?-?i monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv s?-?i urm?reasc? interac?iunea cu con?inutul înglobat dac? ai un cont ?i e?ti autentificat în acel site web.

Fiecare dintre aceste pagini web are propria politic? de confiden?ialitate ?i nu ne asum?m r?spunderea pentru conformitatea cu aceste politici. Te rug?m s? verifici mai întâi care este politica lor de confiden?ialitate înainte s? le furnizezi datele personale.

Pentru ce anume folosim informa?iile colectate?

Vom folosi datele colectate pentru:

Îndeplinirea obliga?iilor contractuale venite în urma încheierii unor contracte de formare între persoana vizat? ?i noi ca furnizori de parfumuri ambientale ?i alte produse, pentru a-i putea furniza acesteia informa?iile sau serviciile cerute;

Îmbunat??irea continu? a informa?iilor ?i con?inutului de pe pagina noastr? web într-un mod cât mai eficient pentru utilizatori;

Administrarea paginii noastre web ?i a opera?iunilor interne aferente precum cele de troubleshooting, analiza de date, testare, investiga?ii sau în scop statistic;

În m?sura în care vei dori, vei putea lua parte la unele caracteristici interactive ale serviciilor noastre;
P?strarea condi?iilor de securitate ?i siguran?? atunci când navighezi pe pagina noastr? web.

Cu cine partaj?m datele tale

Te asigur?m c? nu vindem datele tale personale unor ter?e p?r?i.

Cât timp î?i p?str?m datele

În cazul în care datele personale trebuie s? fie salvate ?i procesate pentru a putea îndeplini diverse rela?ii contractuale, datele vor fi p?strate doar pentru perioada de timp necesar? pentru a efectua serviciul în leg?tur? cu datele care au fost colectate sau, dup? caz, atât cât au fost prev?zute în contract.

Dac? la?i un comentariu, comentariul ?i metadatele lui sunt p?strate pe o perioad? nedeterminat?. A?a putem recunoa?te ?i aproba automat toate comentariile urm?toare în loc s? le ?inem într-o coad? pentru moderare.

Indiferent de situa?ie, vom trata aceste date confiden?ial ?i le vom utiliza numai conform legisla?iei privind protec?ia datelor, precum ?i în scopul pentru care au fost solicitate.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dac? ai un cont sau ai l?sat comentarii pe acest site web, po?i cere s? prime?ti un fi?ier de export cu datele personale pe care le de?inem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne po?i cere s? ?tergem toate datele personale pe care le de?inem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obliga?i s? le p?str?m în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Ai dreptul s? ne ceri s? nu-?i proces?m deloc datele personale. Te vom informa de ce trebuie s? colect?m aceste date sau dac? suntem nevoi?i s? dezv?luim datele tale unor ter?e p?r?i (vezi mai sus în ce situa?ii). Po?i s?-?i exerci?i dreptul de a ne cere s? nu î?i proces?m datele prin marcarea unor c?su?e în formularele folosite pentru colectarea acestor date sau po?i oricând s? ne ceri lucrul acesta.

Schimb?ri privind politica de confiden?ialitate

Orice schimbare survenit? în politica noastr? de confiden?ialitate va fi publicat? pe aceast? pagin? sau, unde este cazul, notificat? prin email. Te rug?m s? verifici frecvent aceast? sec?iune pentru a fi la curent cu eventualele schimb?ri.

Contact
Ne puteti gasi la urmataorele puncte de lucru.
0724.283.924